Članak je filtriran: Juli 2020

Kroz najteže ratne dane 511.slavna brdska brigada prošla je od druge polovine 1994. i deset mjeseci pobjedničke 1995.godine.

Pored vlastite zone odgovornosti 511.slavna bila je i na svim ratištima na kojima je u to vrijeme bilo pokušaja agresora za ovladavanjem slobodnih teritorija bihaćkog okruga. To je bio period kada je 511.slavna imala najviše gubitaka. U borbenim dejstvima u reonu Todorova 13.juna 1994.godine 511.slavna izgubila je i svog komandanta, pukovnika Mirsada Crnkića i bilo je vrlo teško, poslije takvog gubitka i svega što se dešavalo u zoni odgovornosti 5.Korpusa, smoći snage za dalju borbu.                                                                                                                                        

U zoni odgovornosti 511.slavne, neprijatelj je 18.novembra 1994.godine, u reonu Halkići / Podvran, forsirao rijeku Unu i formirao mostobran Kobiljnjak sa ciljem uvođenja svježih snaga i napredovanja na pravcu Kobiljnjak- Perna - Mala Gomila. Poslije 15-dnevnih iscrpljujućih borbi, mostobran je blokiran, onemogućeno je daljnje širenje i uvođenje novih snaga a linije odbrane su stabilizirane.

U jutarnjim satima 3.decembra 1994., uporedo sa snažnim napadom u reonu „Pilana“, neprijatelj vrši forsiranje rijeke Une u reonu Bužimkića i napada na Šarića Ćojluk, uspostavljajući drugi (južni) mostobran.

U periodu od formiranja mostobrana Ćojluk pa do polovine mjeseca marta 1995. neprijatelj je pored brojnih pokušaja širenja mostobrana u pravcu Krupljak - Gomila izveo sedam izuzetno snažnih napada na pravcu Zorića brdo – Matinovac, sa ciljem spajanja mostobrana s ostatkom slobodnog dijela grada Bosanska Krupa u potpuno okruženje.

Tokom sedam mjeseci na mostobranu Ćojluk neprijatelj je koristio snage: 11.krupske lpbr, Novigradske lpr, 1.srpske, 3.srpske, Sanske brigade, Vojne policije 2.Krajiškog korpusa, Centra službi bezbjednosti Banja Luka i Ključ i „Bijele orlove“ iz Bijeljine.

Nakon rušenja mostobrana Kobiljnjak i uspješno izvedenog boja „Trokut“, kojim su razvučene neprijateljske snage i smanjen pritisak u zoni odgovornosti 505. i 506.brigade, a neprijateljska linija odbrane na rijeci Uni oslabljena, opće stanje u zoni odgovornosti 511.sbbr bilo je povoljno a borbeni moral izuzetno visok.

Cijeneći opću situaciju, stanje u zoni odgovornosti 5.Korpusa i 511.sbbr, a pod pritiskom da se neprijateljska ofanziva dočeka spremno ( napad se mogao očekivati na pravcima: Slunj-Šturlić-Cazin, Gorjevac-Ripač-Bihać te na spoju 505.viteške i 511.slavne), donesena je odluka da se mostobran Ćojluk mora riješiti, i to hitno. Odlučeno je da napad otpočne 10.jula 1995. u popodnevnim satima.

Naše snage su na početku napada pretrpjele velike gubitke (osam poginulih boraca), ali odlučnost boraca je bila na izuzetnom nivou, razvila se borba prsa u prsa i linija je probijena. Nastavila se borba sa neprijateljskim jedinicama u povlačenju. Iako vidno umorne, naše jedinice su bile riješene da pitanje mostobrana riješe do kraja. Tokom cijele noći, sa minobacačima neprekidno je vršeno granatiranje Šarića Ćojluka i pontonskog mosta u Bužimkićima. Neprijatelj je u toku noći povukao sve snage sa mostobrana Ćojluk a tokom noći agresor je uspio izvući i tri tenka i samohotku preko pontonskog mosta kojeg je minirao u 06,00 sati 11.jula 1995. Naše jedinice su ponovo bile na rijeci Uni, a mostobran Ćojluk je, poslije 16 sati neprekidnih dejstava i veličanstvene borbe boraca i starješina 511.slavne bbr, stavljen ad acta.

Oslobađanjem mostobrana Ćojluk oslobođena je kompletna teritorija na lijevoj obali rijeke Une, osujećene namjere neprijatelja da izvrši cijepanje bihaćkog okruga i spajanje sa snagama SAO Krajina, stanovništvu je vraćena sigurnost a borbeni moral pripadnika 511.slavne bbr bio je na visokom nivou.

Braneći svoj grad Bosanku Krupu, na padinama Ćojluka, živote je položilo 55 pripadnika 511.slavne brdske brigade.

 

Izvor teksta: Brošura Mostobran Ćojluk, urednik Alija Kurtović, izdanje: 2015.godina

Pripremila: Senada Avdagić

25 godina nade za smiraj duša

Never forget Srebrenica

Tri bitna dogadjaja za BiH preklapaju se u mjesecu julu tačnije svakog 11.u mjesecu obilježavamo godišnjicu genocida u Srebrenici, godišnjicu bitke za Ćojluk i godišnjicu smrtni ratnog komandanta 511. Sbbr ,kasnije generala Vojske FBiH Mirsada Sedića. Put Srebrenice iz Bos.Krupe otišli su biciklisti,trkači ultramaratona, u nešto izmijenjenim okolnostima Marš mira krenuo je put Memorijalnog centra Potočari gdje će ove godine biti klanjana dženaza i ukop devet ubijenih tokom jula 1995.godine. U mezarju Memorijalnog centra Srebrenica – Potočari dosad je smiraj pronašlo 6.643 žrtava genocida, a traga se za još više od 1.000 nestalih Srebreničana. Učesnici marša mira unazad nekoliko godina su i brojni Krupljani. Ove godine zbog epidemiološke situacije vezane za korona virus Udruženje gradjana “Marš mira” Bosanska Krupa organizuje šetnju svojim gradom te simbolično bacanje cvijeća u rijeku za sve žrtve genocida u Srebrenici. Okupljanje je u subotu 11.jula od 8 sati ujutro ispred Centralnog spomen obilježja. Istim povodom u subotu od 10-12h udruženje “Generacije” organizuje dogadjaj “Zajedno smo cvijet Srebrenice” gdje bi gradjani davanjem svog otiska prsta na već pripremljenom šablonu izradili cvijet Srebrenice koji bi bio poklonjen Memorijalnom centru Potočari. Obilježavanju godišnjice od genocida u Srebrenici organiziranjem akcije dobrovoljnog darivanja krvi pridružiće se i OO Crveni križ Bos.Krupa u subotu od 8 sati u područnoj školi « Pilana ».

Bitka svih bitaka - Ćojluk

511sbbr

Dogadjaj koji počinje već danas, a završava u subotu uveče je obilježavanje godišnjice bitke za Ćojluk.Ove godine ponovno zbog okolnosti izazvane epidemijom korona virusa program obilježavanja je reduciran pa tako tradicionalni turnir Ćojluk koji traje skoro mjesec dana održava se samo jedan dan i to večeras 09.jula. Na igralištu Idrinovac od 17,30 osam ekipa uzeće učešće na ovom malonogometnom turniru.Već sutra od kasnih popodnevnih sati program obilježavanja bitke za Ćojluk kreće od Centralnog spomen obilježja u Bos.Krupi gdje će biti postavka Muzeja 5.Korpusa “Mehrudin Dedić” pod nazivom “Srebrenica”. Nakon što se položi cvijeće I prouči fatiha poginulim borcima u odbrani domovine učesnici marša uz poštivanje preporuka vezanih za COVID-19 će krenuti put platoa Ćojluk gdje ih ove godine dočekuje spomen obilježje u vidu ljiljana visokog 17 metara čije će zvanično otvorenje biti na 25.godišnjicu oslobodjenja općine Bosanska Krupa, 17.septembra. Za subotu nakon što se u prijepodnevnim satima održi tevhid na šehitlucima “Ometaljka” u predvečerje ,tačnije od 17,30 sati organizuje se memorijalni spust ladjama i simbolično bacanje cvijeća u Unu sa mosta u Bos.Krupi.

Sa Sedićem u slobodnu Bosansku Krupu

mIRSAD Sedić

Na 16.godišnjicu od smrti brigadnog generala Vojske FBiH Mirsada Sedića čiji se život ugasio upravo na 11.juli Udruženje « Reis Mehmed Džemaludin Čaušević » organizuje u subotu otvor Spomen sobe u Arapuši. Prethodno će se od 13 sati učiti tevhid pred njegovu i duše šehida Arapuše. U toku agresije na Bosansku Krupu i BiH u trenutku kada je 511. Sbbr ostala bez komandanta Mirsada Crnkića na čelo naše brigade došao je ponovno Mirsad, samo Sedić.Upravo on je bio na čelu brigade kada je 17.septembra,nakon tri i po godine oslobodjena Bosanska Krupa.

Sjećamo se i sad riječi generala Mirsada Sedića od 17. septembra 1995. iz slobodne Bosanske Krupe da je « 511. Slavna brigada u sadejstvu sa jedinicama 505. viteške i 503. slavne brigade, nakon 1244 ratna dana oslobodila grad Bosansku Krupu i time izvršila svoj vojnički, ljudski i historijski zadatak i vratila se kući“.Smrt ga je zatekla kao penzionisanog generala Vojske Federacije BiH a njegov mezar je u haremu Alipašine džamije u Sarajevu.

Renata S.

Policijska stanica Bos. Krupa obavještava da su u proteklom periodu zabilježili slijedeće:

U 04,05 sati Ljusina na putu M-14 saobraćajna nezgoda - slijetanje put.motornog vozila s kolovoza i udar u saobraćajne znakove i reklamne panoe. Materijalna šteta. Uviđaj izvršen. Prekršajni nalog na 1 lice.

U 15,05 sati Bos.Krupa ul.511 Slavne saobraćajna nezgoda - vršeći kretanje unazad put.motornim vozilom udar u stub ulične rasvjete. Materijalna šteta. Uviđaj izvršen. Prekršajni nalog na 1 lice.

Vatrogasna jedinica izvještava da nije imala intervencija i dojava o požaru.

Hitna služba Doma zdravlja Bos.Krupa saopćava da je u proteklom periodu pregledala 20 pacijenata, za KB “Dr.I.Ljubijankić” je bilo upućeno 3 lica. Na porodilištu nije bilo prinova.

JKP“10. Juli”Bos. Krupa saopćava da je isporuka vode u proteklom periodu na području općine zadovoljavajuća.Danas od 10,00 do 13,00 sati planski prekid u isporuci vode u ul.Međumostovi.Radovi na mreži.

Elektro-distribucija izvještava da je isporuka električne energije na području općine u proteklom periodu zadovoljavajuća.Danas od 08,00 do 16,00 sati povremeni planski prekidi u isporuci električne energije na niskonaponskoj mreži Begići i Ljusina škola.Radovi na niskonaponskoj mreži.

Autobusna stanica u Bosanskoj Krupi saopćava da se autobusni saobraćaj u lokalnim i među - gradskim linijama u proteklom periodu odvija po redu vožnje.

Službe   za   održavanje   puteva   na   području   općine   Bosanska   Krupa   obavještavaju da su sve magistralne, regionalne i lokalne ceste na području općine su prohodne, uslovi odvijanja saobraćaja su dobri, saobraćaj na svim putnim pravcima odvija po suhim kolovozima. Upozorenje na odrone kamenja na kolovoz mag.puta M-14 (od 22-28 km), Bihać-Bos.Krupa u kanjonu rijeke Une, kao i u usjecima i na pravcima ostalih putnih pravaca, koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja, a koji se čiste i uklanjaju.

Preporučuje se oprezna vožnja na svim putnim pravcima, prilagođavanje brzine uslovima na putevima i poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja.

Hidro-meteorološka mjerenja na području općine Bos.Krupa jutros u 07,00 sati su sljedeće: temperatura zraka 16 C , vlažnost zraka 72 % , dok je vodostaj rijeke Une u Bosanskoj Krupi 33 cm, u Bosanskoj Otoci 78 cm , a rijeke Krušnice 37,70 cm(NV).

Novinarke u Bosni i Hercegovini većinom ne prepoznaju nasilje ili napade na njih kao rodno motivirane jer nisu dovoljno osviještene i educirane o svojim pravima i različitim pojavnim oblicima mobinga, diskriminacije i pritisaka, pokazalo je istraživanje Udruženja/udruge BH novinari o medijskim slobodama i sigurnosti novinara/ki u BiH u 2019. godini.

 

Više na: https://safejournalists.net/ba/nasilje-nad-novinarkama-u-bih-u-porastu-u-2019-zabiljezeno-19-slucajeva

 

Novinarka

 

 

Građani Bosanske Krupe ovih dana imaju priliku da probaju jednu novu sportsku disciplinu a to je slackline, kombinacija fizičke vještine i umne snage odnosno mira.

Da biste mogli uhvatiti pravu ravnotežu za hodanje po ovoj traci, koja je relativno zategnuta, morate stvoriti zen u glavi i ne razmišljati o ničemu drugom no o trenutnom cilju – a to je doći do drugog kraja trake. Kažu nam to Samir Ćehić i Semir Veladžić, iz Bihaća, koji neko vrijeme žive u Banja Luci i bave se penjanjem.

''Iz Bihaća smo, živimo u Banja Luci. Volimo Unu i kampujemo tu.Bavimo se penjanjem, a slacklining radimo radi sebe, ali i drugih ljudi koji žele pokušati. Nije jednostavno, ali se može savladati. Bitno je samo doživjeti unutarnji zen, ne razmišljati o drugim stvarima, samo gledati ispred sebe u jednu tačku i osloboditi se opterećenja'' – ističe Samir Ćehić.

Slacklining se odnosi na čin hodanja, trčanja ili balansiranja duž ovješene duljine ravnog tkanja koji je zategnut između dva sidra. Hodanje po traci/vurtni koja je siroka 2.5 cm. Slackline je dužine do 50m, longline je preko 50m, a postoji i highline, na visinama gdje se još koristi uže i pojas te potrebna oprema. Relativno je mlad sport i u BiH je u Banja Luci nedavno oboren rekord preko Kanjona gdje je prehodao 420m.

Na Zelenim otocima su se smjestili da uživaju u prirodi te ovu vrstu zabave ponudili su i Krupljanima, koji će moći da probaju svoje sposobnosti. Ovo je samo aktivnost koju rade da se zabave, a želja im je penjanje i ljubav prema tom sportu prenijeti na naše sugrađane i raširiti ideju o ovom sportu. Kažu da nije opasan sport, a da je divan -priroda, zdravlje i zabava. Sljedeća stanica im je Sokolov kamen, na koji se penju već drugi put.

''Bavimo se penjanjem i zaista uživamo u tome. Ovdje kod nas ima dosta potencijala, prelijepa priroda i potencijal za penjače i rado pozivamo da nam se ljudi pridruže. Nije teško, penjanje postaje ko način života'' - kaže Semir Veladžić, jedan od penjača.

Bilo da se želite penjati ili probati slackline, još par dana su na Zelenim otocima te svoju unutarnju smirenost i snagu možete odmjeriti na ovoj interesantnoj aktivnosti, koja samo, upozoravam, izgleda lagano.

Elma V.

Slackline 2

Slackline 3

Broj novozaraženih u BiH i dalje premašuje cifre koje su bile za vrijeme vanredne situacije u našoj zemlji.

U protekla 24 sata registrovano je 244 novozaraženih, 123 slučaja u Federaciji BiH i 121 u Republici Srpskoj.

U Federaciji BiH testirana su 1.053 uzorka, od kojih je 123 pozitivno na COVID-19. Novi slučajevi registrirani su u Tuzlanskom, Zeničko-dobojskom, Hercegovačko-neretvanskom, Srednjobosanskom, Unsko-sanskom, Bosansko-podrinjskom i Kantonu Sarajevo.                                              

Što se tiče općine Bosanska Krupa dvije novozaražene osobe imaju blage simptome i nalaze se u kućnoj samoizolaciji kao i tri osobe s kojima su bili u kontaktu. Svi su pod nadzorom Doma zdravlja u Bosanskoj Krupi. Inače, posljednji slučaj infekcije koronavirusom u Bosanskoj Krupi zabilježen je 16.maja.

U Republici Srpskoj infekcija koronavirusom potvrđena je kod 121 osobe, najviše iz Bijeljine. Vеćinа nоvоzаrаžеnih su kоntаkti оsоbа kоd kојih је vеć rаniје pоtvrđеnо prisustvо virusа kоrоnа.

Izvor: BHRT/RadioBK

10. i 11. jula 1995. godine vodila se bitka svih bitaka 511. slavne brdske brigade. Šesnaest sati trajala je borba za konačno slamanje mostobrana Ćojluk.

 

Dvadeset peta godišnjica bitke na Ćojluku i velike pobjede boraca i starješina 511. slavne brigade obilježit će se prigodnim sadržajima prema slijedećem

 

PROTOKOLU:

 

9. JULI (ČETVRTAK)

17,30 sati – Memorijalni revijalni malonogometni turnir „Ćojluk 2020“ (Igralište Idrinovac)

 

10. JULI (PETAK)

16,45 sati – Okupljanje učesnika i obilazak postavke Muzeja 5. korpusa „Mehrudin Dedić“ pod nazivom „Srebrenica“ kod Centralnog spomen-obilježja u Bosanskoj Krupi

17,15 sati – Polaganje cvijeća i učenje Fatihe na Centralnom šehidskom spomen-obilježju

17,30 sati – Polazak marša „Stazama 511. slavne – Ćojluk 2020“ na plato Ćojluka gdje se dolazak učesnika očekuje u 18,30 sati

19,00 sati – Prigodan program uz obraćanje zvanica (plato Ćojluka)

19,30 sati – Zajednički ručak i druženje pripadnika 511. slavne bbr. i gostiju

 

11. JULI (SUBOTA)

10,00 sati – Tevhid pred duše šehida 511. slavne 5. korpusa Armije R BiH na šehitlucima „Ometaljka“ u Pištalinama

17,30 sati – Memorijalni spust u lađama, čamcima i kajacima (od Kapetanovog jezera do Drvenog mosta)

18,00 sati – Učenje Fatihe i spuštanje cvijeća u Unu sa mosta u Bosanskoj Krupi

 

Pozivamo veterane 511. slavne i sve građane da učešćem u manifestaciji obilježavanja dvadeset pete godišnjice bitke i velike pobjede na Ćojluku još jednom izrazimo poštovanje prema slavnim junacima 511. brigade 5. korpusa Armije R BiH. U isto vrijeme apelujemo na posjetioce da se pridržavaju epidemioloških mjera i preporuka nadležnih.

 

Kabinet načelnika Općine Bosanska Krupa

Na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu testirano je 457 uzoraka od čega je 55 pozitivnih.

Novooboljelih u Federaciji BiH je 47 dok su ostalo retestiranja. U Sarajevu je zabilježeno 28 novooboljelih, u Goraždu petero, u Zenici četvero, a u Visokom troje. Po dvoje novooboljelih je u Cazinu, Velikoj Kladuši i Bosanskoj Krupi, a jedno u Vitezu.

Izvor: Dnevni avaz

Policijska stanica Bos. Krupa obavještava da su u proteklom periodu zabilježili slijedeće:

U 20,35 sati Jezerski narušavanje javnog reda i mira izazivanjem osjećaja ugroženosti drugog lica prijetnjom da će napasti na njegov život i tijelo.Lice lišeno slobode i zadržano.Prekršajni nalog na 1 lice.

Vatrogasna jedinica izvještava da nije imala intervencija i dojava o požaru.

Hitna služba Doma zdravlja Bos.Krupa saopćava da je u proteklom periodu pregledala 17 pacijenata, za KB “Dr.I.Ljubijankić” je bilo upućeno 2 lica. Na porodilištu nije bilo prinova.

JKP“10. Juli”Bos. Krupa saopćava da je isporuka vode u proteklom periodu na području općine zadovoljavajuća.Danas od 08,00 do 14,00 sati planski prekid u isporuci vode u naselju Vrletnica.Radovi na mreži.

Elektro-distribucija izvještava da je isporuka električne energije na području općine u proteklom periodu zadovoljavajuća.

Autobusna stanica u Bosanskoj Krupi saopćava da se autobusni saobraćaj u lokalnim i među - gradskim linijama u proteklom periodu odvija po redu vožnje.

Službe   za   održavanje   puteva   na   području   općine   Bosanska   Krupa   obavještavaju da su sve magistralne, regionalne i lokalne ceste na području općine su prohodne, uslovi odvijanja saobraćaja su dobri, saobraćaj na svim putnim pravcima odvija po suhim kolovozima. Upozorenje na odrone kamenja na kolovoz mag.puta M-14 (od 22-28 km), Bihać-Bos.Krupa u kanjonu rijeke Une, kao i u usjecima i na pravcima ostalih putnih pravaca, koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja, a koji se čiste i uklanjaju.

Preporučuje se oprezna vožnja na svim putnim pravcima, prilagođavanje brzine uslovima na putevima i poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja.

Hidro-meteorološka mjerenja na području općine Bos.Krupa jutros u 07,00 sati su sljedeće: temperatura zraka 13 C , vlažnost zraka 72 % , dok je vodostaj rijeke Une u Bosanskoj Krupi 34 cm, Bosanskoj Otoci 79 cm, a rijeke Krušnice 38,30 cm (NV).

11.juli u Bosanskoj Krupi jeste simbol pobjede na Ćojluku ali je i datum kada obilježavamo godišnjicu smrti ratnog komandanta 511.slavne, generala Mirsada Sedića koji je bio na čelu brigade kada je oslobođena Bosanska Krupa.

U subotu, 11.jula 2020.godine, navršava se 16 godina od smrti ratnog komandanta 511.slavne bbr, brigadnog generala Vojske Federacije BiH Mirsada Sedića.

Tim povodom, u organizaciji Udruženja „Reis Mehmed Džemaludin ČauševiĆ“ iz Bosanske Krupe u subotu, 11.jula upriličit će se otvaranje Spomen sobe generala Mirsada Sedića u Arapuši, prema sljedećem protokolu:

13,00 sati – Podne namaz u džamiji Arapuša

13,20 sati – Tevhid pred dušu generala Mirsada Sedića i šehida Arapuše

14,00 sati – Otvaranje Spomen sobe generala Mirsada Sedića

Pozivamo rodbinu, prijatelje i saborce da prisustvuju prigodnim sadržajima kojima se obilježava 16-ta godišnjica smrti generala Mirsada Sedića.

                                                                      Organizacioni odbor

RBK

BOSANSKA KRUPA Vrijeme  

Trenutno na portalu

Ko je na portalu: 335 gostiju i nema prijavljenih članova

O NAMA

Radio Bosanska Krupa emituje dnevno 17 sati programa. Ovaj radio svojim signalom sa stereo predajnika snage 1000W pokriva cjelokupnu teritoriju opštine Bosanska Krupa i dijelove opština Bihać, Cazin, Sanski Most, Bužim i Bosanski Novi. ...

KONTAKT

+387 37 471 111 Direktor/Marketing (tlf/fax)

+387 37 476 514 Izvršni direktor za program

+387 37 476 515 Režija/Studio

+387 37 470 005 Redakcija

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Bosanska Krupa u slikama

KrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupaKrupa